Сертифицираната  система за гласово оповестяване  е проектирана по стандарт EN 54-32  и изградена от сертифицирани EN 54 -4 -16 -24 продукти

БДС EN 54 - Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане.

Нормативни рамки към Системите за Пожароизвестяване и Гласово Оповестяване (СГО)
I. НАРЕДБА Iz -1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - съгласно член 56, в сгради,  с поне едно общо помещение предвидено за повече от 100 обитатели, е задължително монтирането на Система за Гласово Оповестяване/Уведомяване.
II. БДС EN 54 - 14Особено важно е да се има предвид, че сертифицирана по стандарта система означава, тя да е проектирана по стандарт EN 50849 / заменя EN 60849/ и изградена със серфицирани по стандарт EN 54- 4, 54 -16, 54-24 продукти.
с Промяна от Септември 2020   в  Стандарт EN 54 Пожароизвестителни системи, Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране се въвеждат т. 6.6.1 и 6.6.2, определящи СГО като част от Пожароизвестителните системи и регламентират тяхното проектиране и инсталиране съгласно CEN 54-32.

Подчасти на EN 54 - свързани в частност със Системи за гласово оповестяване/ Уведомяване

1. БДС EN 54-4: Токозахранващи устройства

- според изискванията на EN 54-4 е необходимо използването на интегрирано токозахранващо устройство, което трябва да има най-малко два източника на енергия – основен и резервен;  При отпадане на основния източник, токозахранващото устройтво трябва да превключи автоматично на резервия източник – батерия.  Броят и капацитета на батериите зависи от мощността на системата и трябва да гарантират работа на цялата система за необходимото време за евакуация на цялото помещение (минимум 30 минути) в едно със съгласуваното време за поддържа системата в режим на готовност (не по-малко от 24 часа). Виж още!

2. БДС EN 54-16: Съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал при тревога

 EN 54-16  Централен усилвател-  модул , рутер - усилвател, с който се извършва мониторинг на: - състоянието на системата – особено EMERGENCY; - обща неизправност; - системна грешка; - прекъснат предпазител; - прекъсване на връзка със системата за пожароизвестяване; - грешка, в която и да е зона за оповестяване.  Виж още!

3. БДС EN 54-24: Елементи на гласова система за сигнализиране на тревога. Високоговорители

Според EN 54-24  два типа висоговорители: - тип А – за вътрешни приложения; - тип В –  за външни проложения. В стандартите няма изискване за използване на A/B говорители. Това оскъпява стойността на системата  и влошава рабираемостта в големи помещения.
За всеки продукт, сертифициран по EN 54-24, производителят  дефинира: - честотна характеристика; - чувствителност; - ъгъл на излъчване по хоризонтал и вертикал на 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 4 kHz. При електроакустична калкулация, е препоръчително използването на информацията, специфицирана за 4 kHz, за оптимално добра разбираемост на съобщенията. Виж още!

 CEN 54-32 е Стандарт действащ от 2017г. и предстои излизането му на български език със статут БДС EN 54-32.
ЗВУКОРАЗБИРАЕМОСТ! CEN 54-32 въвежда изцяло НОВИ правила относно Проектиране, Изграждане, Документиране, Проследяване, Професионална и персонална отговорност при Системите за Гласово Оповестяване/Уведомяване.

III. Стандарт – БДС EN 50849 - ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (IEC 50849:2017)

- отнася се за системите за усилване и разпределение на звук, използвани за бързо и ефективно мобилизиране на обитатели на закрити и открити площи при възникване на аварийни ситуации; - отнася се за системи използващи звукови сигнали и за системи използващи гласови съобщения при аварийни ситуации;