пожароизвестяване

С промяната  в EN 54-14, обнародвана през 09.2020,  СГО се определят  като част от Пожароизвестителните системи, а тяхното проектиране и инсталиране според CEN 54-32

Системите за гласово оповестяване се изграждат като част от  системите за пожароизвестяване и стандарт EN 54-14  поставя точни изисквания към участниците в строителния процес – инвеститори, проектанти, изпълнители .

В Стандарта EN-54 Пожароизвестителни системи, Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане, се добавят се т. 6.6.1 и 6.6.2, определящи СГО като част от Пожароизвестителните системи и регламентират тяхното проектиране и инсталиране съгласно CEN  EN54-32.
CEN 54-32 е Стандарт действащ от 2017г. и предстои излизането му на български език със статут БДС EN54-32.
CEN 54-32 въвежда изцяло НОВИ правила относно Проектиране, Изграждане, Документиране, Проследяване, Професионална и персонална отговорност при Системите за Гласово Оповестяване/Уведомяване.

Принципите на БДС EN 54 определят създаване на функциониращи безотказно системи, в които рискът от грешка е сведен до минимум. Системата например, изключва контролно помещение, от което се подава сигнал за инцидент - ако то пострада първо се обезмисля цялото налично оборудване. Затова е изведена необходимостта от независимо функциониране на всички зони. Това се осигурява от децентрализиран трафик на цифровия сигнал. Оповестителната система по стандарта ЕН 54-16 е цифрова мрежа, в която сигналът достига до практически много адресати по всеки от достъпните канали. И ако пожара или бедствието извади от строя един от тях, това няма да попречи на  останалата част от система за гласова евакуаци        да продължи работа. Човешкият фактор е важен и е предвиден при функциониране на системата, но ако след възникване на извънредна ситуация, до няколко минути няма  други гласови команди, то системата автоматично превключва в  сценарий за евакуация.В нормален режим на работа, системата се използва  за фоново озвучаване, излъчване на общи и рекламни съобшения.

Принципите на изграждане на СГО като част от пожароизвестяване на обществените обекти ги правят неизменна и задължителна част от функционалното оборудване на сградите. Фирмите оптимизират продуктите си, за да осигурят решения, които отговарят на нормативните и контролни изисквания, и да гарантират надеждно и безопасно обитаване на публичните обекти.

            Тези нормативни изисквания могат да бъдат проследени в специалните наредби:

1. НАРЕДБА Iз - 1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съответните приложения,

2. НАРЕДБА Iз – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и съответните приложения, както и стандарта

3. БДС EN 54-14 – определящ изискванията за проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи и Системите за гласово оповестяване.