Вие сте тук

БДС EN 60849 – Звукови системи за аварийни ситуации

EN 60849 Системи за гласово уведомяванеИзисквания и принципи за проектиране и изграждане на Системите за Гласово Уведомяване (СГУ), интегрирани с пожароизвестителната система

I.  НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, с обнародвани промени в ДВ-бр.75/2013,определя:

- съгласно член 55, в сгради, предвидени за повече от 100 обитатели за всички функционални класове, е задължително проектирането и монтирането на  СГУ, проектирани при изискванията на стандарт EN 60849 и изпълнени със сертифицирани продукти и решения по БДС EN-54 Приложение 1.към чл.3.

Този документ ще Ви даде преведени и адаптирани основните и ключови принципи на EN 60849,  за да Ви помогне в проектирането на интегрирани  с пожароизвестителните , Системи за гласово уведомяване.

II. Стандарт – БДС EN 60849  - ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (IEC 60849:1998)

  • Отнася се за системите за усилване и разпределение на звук, използвани за бързо и ефективно мобилизиране на обитатели на закрити и открити площи при възникване на аварийни ситуации;
  • Отнася се за системи използващи звукови сигнали и за системи използващи гласови съобщения при аварийни ситуации;
  • Целта му е стандартизирането на  функционалните изисквания към звуковите системи, чието основно предназначение е разпространяването  информация, целяща опазването на човешки живот при аварийни ситуации;
  • Задава характеристиките и методите за измерване, необходими за разработването на СГО.

1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ

1.1. Оновни характеристики

СГУ  трябва да позволяват излъчването на разбираема информация за мерките, които трябва да се предприемат за опазване на човешки живот в предварително определени зони.

Изисквания, които трябва да изпълняват са:
1.1.2 При възникване на извънредно състояние, системата трябва незабавно да изключва всички функции, които не са свързани с нейните извънредни;

1.1.3 Освен в случаите на повреда, причинена от извъредната ситуация, системата трябва да функционира непрекъснато;

1.1.4 Системата трябва да е способна да излъчва съобщения не по-късно от 10 секунди след включването на основното или резервното електрозахранване;

1.1.5 Системата трябва да може да излъчва привличащ вниманието звуков сигнал не по-късно от 3 секунди след преминаването и в извънредно състояние – ръчно от оператор или автоматично при получаването на сигнал от пожароизвестителната система;

1.1.6 Системата трябва да може да излъчва привличащи вниманието звукови сигнали и гласови съобщения едновременно към една или повече зони;

1.1.7 Посредством система за следене, операторът на системата трябва по всяко време да може да получи сигнал за правилното или неправилното функциониране на съществените и части;

1.1.8.Повредата на един усилвател или линия с високоговорители не трябва да води до пълна загуба на покритие в обслужваната от тези високоговорители зона:

  –  системи за мониторинг, трябва да индикират за неизправности в усилвателите и  линиите с високоговорители;

  –  в малки сгради може да се избегне инсталирането на две отделни линии с високоговорители в една зона. Решението  е обект на локални нормативни разпоредби.

1.1.9. Звуковият сигнал за привличане на вниманието, трябва да предшества първото съобщение с 4  до 10 секунди. Последващите сигнали и съобщения трябва да продължат до тяхната промяна, съгласно плана за евакуация, или до ръчното им спиране от оператор. Интервалите между последващите съобщения не трябва да превишават 30 секунди и привличащи вниманието звукови сигнали трябва да се излъчват винаги, когато периодите на затишие между

съобщенията превишават 10 секунди. При използването на повече от един привличащ вниманието звуков сигнал, всеки сигнал трябва да бъде ясно отличим от останалите;

1.1.10 Всички съобщения трябва да са ясни, кратки, недвусмислени. Използваните предварително записани съобщения трябва да се съхраняват на неподвижен носител и състоянието им да се следи непрекъснато;

1.1.11  Езиците, които се използват в системата се определят от възложителя;

1.1.12 Системата трябва да позволява разделянето на високоговорителите по зони при евакуация, като не е необходимо да са съобразени със зоните, които не са предназначени да предават извънредни съобщения;

1.1.13 При определянето на зоните с високоговорители, трябва да се съблюдава:

 - разбираемостта на съобщенията излъчени в една зона, не трябва да намалява  разбираемостта (под STI 0,5) в другите, дори при предаване на различен сигнал;

 - зони, обособени по не алармени функции, трябва да съдържат в себе си повече от една зона с говорители за извънредни ситуации. За неевакуационни цели, зоните може допълнително да се разделят.

1.1.14 Да се предвиди резервен изтоник на електрозахранване.
РЕШЕНИЯ и продукти, сертифицирани  по EN 54-4,EN 54-16,EN 54-24 са произведени и тествани за функциониране по изискванията на EN 60849. БДС EN-54 e задължителен за БГ и се изисква по Наредба Iz-1971 като изискване към Пожароизвестителните системи.
ТОА Япония предлага цялостно сертифицирани решения  на най-добри за България финансови параметри.

1.2  Отговорно лице

Управляващият обекта, трябва да назначи „отговорно лице”, отговорно за осигуряването на правилни поддръжка и ремонт на системата. Същото трябва да получи съответното обучение.

1.3  Приоритети

- Определяне на приоритетите на излъчваните съобщения на база на:

а) автоматично програмиран отклик на ситуацията;

б) риск за обитателите, който може да изисква ръчно управление с приоритет над автоматично

програмирани действия.

 

- Приоритети според спешността на събитията:

а) евакуация – потенциална животозастрашаваща ситуация, изискваща незабавна евакуация;

б) предупреждение – опасна ситуация, изискваща предупреждение за предстояща евакуация;

в) неизвънредни – служебни съобщения и др.

 

- Ако СГО оперира в напълно автоматичен режим, трябва да се осигури възможност за управление на:

а) вида на предварително записано съобщение, подлежащо на излъчване;

б) излъчването на съобщения към различни зони;

в) излъчване в реално време на инструкции или информация за обитателите, посредством микрофон.

 

- Да се предвиди възможност за ръчно управление с приоритет над всички автоматично програмирани функции. Ръчното управление трябва да е осигурено от централния пулт и от допълнителни места за управление, определени предварително и трябва да позволяват:

а) пускане и спиране на предварително записани алармени съобщения;

б) избиране на подходящо предварително записано съобщение;

в) включване и изключване на избрани зони с високоговорители;

г) излъчване на живо на съобщения, посредством микрофон за спешни случаи.

Микрофонът за излъчване на извънредни съобщения трябва да бъде с най-висок приоритет в СГО!!

 

2. Технически изисквания към системите

2.1 Разбираемост на говора

Разбираемостта на говора, във всички зони на покритие  трябва да бъде по-голяма или равна на 0.7 по общата скала на разбираемост (CIS - common intelligibility scale).

При измервания, базирани на калкулация на STI (Speech Transmission Index) CIS > 0.7 предполага  STI > 0.5. Резултатите са значими само ако са спазени всички изисквания, посочени в IEC 60268-16.

Спецификацията на системата може да не включва в зоната на покритие, определени зони, които са необитаеми или рядко обитаеми.

2.2 Автоматично сигнализиране на състоянието

СГО  трябва да има ясна автоматична сигнализация за:

а) системна наличност;

б) наличност на електрозахранване;

в) всички състояния на неизправност в системата;

г) да се осигури подходяща сигнализация (в реално време) за вида на предаваните съобщения и зоните към които се подават.

2.3 Автоматичен мониторинг за неизправност

На определени места, например централната апаратура на СГО, трябва да се осигури автоматичното сигнализиране на:

2.3.1 Късо съединение или прекъсване, или повреда на основното електрозахранване;

2.3.2 Късо съединение или прекъсване, или повреда на резервното електрозахранване;

2.3.4 Късо съединение или прекъсване, или повреда на всяко от зарядните устройства, свързани с основното или резервно електрозахранване;

2.3.5 Прекъсване на предпазител, прекъсвач, изолатор или друго защитно устройство, което може да възпрепятства излъчването на извънредно съобщение;

2.3.6 Неизправност на микрофон, включително намотката на капсула му, пред-усилвател

или връзката към част от системата;

2.3.7 Неизправност по пътя на сигнала, през усилвателната верига, с отделна сигнализация за всеки от усилвателите;

2.3.8 Липса на усилвател или друг критичен модул;

2.3.9. Неизправност на които и да е резервен усилвател;

2.3.10 Неизправност на генератор за извънредни сигнали, включително на банка-съобщения;

2.3.11 Неизправност във  високоговорителната  линия (прекъсване или късо съединение);

2.3.12 Прекъсване  на връзката с визуални алармени устройства;
2.3.13 Неизправност на процесора (CPU) да изпълнява софтуерната си програма;

2.3.14 Откриване на неизправност при проверка на паметта;

2.3.15 Прекъсване на който и да е следящ или сканиращ процес;

2.3.16 Неизправност във взаимовръзките за пренос на данни или гласова комуникация, между части от разпределена система.

 

В допълнение към отделните светлинни сигнализатори, трябва да се включва общ звуков сигнализатор за неизправност за поне 0.5 секунди на всеки 5 секунди. Всяка неизправност трябва да води до задействане на периодична звукова сигнализация и на визуална сигнализация с постоянна или премигваща светлина. Да  се осигури възможност за ръчно приемане на повреда и за връщане в нормално състояние. При приемане на повреда, звуковият сигнализатор трябва да се изключва, а светлинната сигнализация трябва да продължи да свети постоянно.

 

Сигнализацията за неизправност трябва да се задейства не по-късно от 100 секунди след възникването на проблема, независимо дали звуковата система се използва за извънредни или  неизвънредни цели.

 

2.4 Взаимосвързаност на СГО с алармиращи системи

Свързващата линия между алармиращата и СГО трябва да бъде непрекъснато следена за

неизправност. Това следене обикновено се изпълнява от контролиращото оборудване на алармиращата система, което подава звукова и визуална сигнализация за наличието на неизправност във връзката между двете системи.

 

Изискването към СГО е да позволява предаването към алармиращата система на един общ сигнал “Неизправност в оповестителната система” за всяка от неизправностите, посочени в 2.3.

Връзката между пожароизвестяването, алармената система и СГО е от решаващо значение за

поддържането на интегрираното им действие.

 

При изграждане на по-големи системи, където се използва децентрализирано контролно оборудване, може да е желателно, да се осигури връзка до всяко отделно обособена система, вместо да се рачита само на връзката в централната станция. Всички връзки трябва да бъдат под постоянен мониторинг. СГО трябва да е способна да продължи да излъчва извънредни съобщения, които са предизвикани от системата за пожароизестяване, дори и при последваща неизправност във връзката между двете системи. В този режим на работа трябва също да се запази възможността за прекъсване на автоматичното съобщение при излъчване на съобщение с по-висок приоритет.

 

2.5 Резервно електрозахранване

В случай на  отпадане на  основното електрозахранване в сградата трябва предвиди източник на резервно електрозахранване. То трябва да позволява работа на системата в извънредна

ситуация за период от време, равен на два пъти времето за евакуация на сградата, определено от съответните власти. При всички случаи, резервното електрозахранване, трябва да позволява работата на системата в емърджънси режим за не по-малко от 30 минути.

Ако след отпадане на основното електрозахранване в сградата не трябва да се извърши евакуация, резервното електрозахранване трябва да поддържа системата в режим на готовност не по-малко от 24 часа и след това трябва да позволява работа на системата в режим – емърджънси за не по-малко от 30 минути. Ако сградата остава необитаема за няколко дни, резервирането трябва да осигурява работоспособност на системата в извънредна ситуация системата за не по-малко от 30 минути, след повторното обитаване на сградата.

Не извънредните функции на системата, като фонова музика, не трябва да се резервират от допълнителното електрозахранване, ако това ще намали възможностите за работа в извънреден режим.

Ако за резервно електрозахранване се използват батерии, те трябва да бъдат акумулаторни, окомплектовани с автоматичен зареждащ блок.

2.6   Означения и символи за маркиране

Оборудването трябва да има постоянни означения с информация за функции, които изпълнява.

Терминалите трябва да имат постоянни означения с информация за функциите, характеристиките и поляритетета им.

3.  Работа със системата

3.1  Инструкции за употреба

Инструкциите да включват:

-  функционална  работа  със системата;

-  действия, които трябва да се предприемат при неизправности в системата.
 

3.2  Съхранение на записи, направени от системата

Потребителят или фирмата,  сключила  договор за поддръжка, трябва да съхранява и описва всички записи, които съдържат поне:

 

а) Данни по инсталацията:

1) Детайли по инсталацията на всеки един компонент.

2) Измервания след първоначалния  монтаж, включващи:

- натоварвания на линиите с високоговорители в емърджанси режим;

- настройки на всички регулируеми части, включително изходни нива на усилвателите на мощност;

- звуковото налягане (SPL);

- разбираемостта на съобщенията (STI).

 

б) Регистър на събития

Да се изготви и поддържа книга с твърди корици, в която се вписват всички задействания,

неизправности и  автоматично съставени отчети, включващи:

1) Дата и час на задействане;

2) Подробности за извършените проверки и процедури по поддръжка;

3) Дата и час на всички възникнали неизправности в системата;

4) Подробности за възникнали неизправности и обстоятелства при които са открити;

5) Предприети действия за настройване или поправка;

6) Дата, час и име на отговорното лице за системата;

7) Подпис на отговорното лице при възникване или отстраняване на неизправност.

 

4. Поддръжка на системата

4.1  Общи изисквания

По предписания на проектанта, изготвени в съответствие с предписанията на производителя и на приложимите нормативни рамки, трябва да се създаде и документира процедура за редовна поддръжка и проби на СГО, която да се извършва на поне две планирани профилактични проверки всяка година. Да се определи отговорното лице за системата, което да осигури правилното извършване на планираните процедури по поддръжка на системата.

4.2 Инструкции за поддръжка

Подробности за действията по поддръжка на системата и тяхната последователност да са описани в инструкции,  които са в книга с подвързани твърди корици.

Инструкциите да съдържат и критериите и стандартите на които отговаря системата и да са посочени:

а) Метода на поддръжка;

б) Последователностите, свързани с поддръжката;

в) Означения на всички изделия, изискващи поддръжка, чертежи с местоположението им, каталожен номер, адрес и телефон на доставчика на оборудването;

г)  Каталози на оборудването и спомагателните материали;

д) Списък и местоположение на резервните части;

е) Списък и местоположение на специалните инструменти;

ж) Тестови сертификати.

5. Ниво на звуковото налягане възпроизвеждано от СГО

В целия обхват на покритие звуковите сигнали трябва да отговарят на следните изисквания:

 -  абсолютен минимум на звуковото ниво: 65dBA;

 -  абсолютен минимум на звуковото ниво, в зони за почивка: 75dBA;

 -  ниво на алармения звук, над околния шум: 6dBA до 20dBA (или 9 dB до 23 dB в съответните алармени честотни ленти),

 -  максимално звуково налягане: 120dBA.