Вие сте тук

Често задавани въпроси относно оповестителните системи TOA

1. За какви обекти  се отнасят нормативните изисквания за проектиране, монтаж и инсталация на сертифицирана по EN 54 система за гласово оповестяване при пожар.

- От Април 2011г България приема хармонизирания стандарт EN 54. Според него и Наредба Iz-1971 част от задължителната пожароизвестителна система на обекти с над 100 човека обитатели  е оповестителна система за евакуация, която  трябва да се изпълни с продукти сертифицирани  по Стандарт EN54.
 Статистиката е доказала, че при пожар в големи обекти, по-голям процент от травмите на  пострадалите са  причинени не от изгаряне и задушаване, а преди всичко от настъпилата паника. Тя би могла да се контролира  чрез спокойни, ясни и указващи конкретни действия, излъчени съобщения.

2.Може ли, системата за гласово оповестяване да бъде изградена с несертифицирани продукти.
 -Да, ако няма  изискване да  е свързана с пожароизвестителната, което би било възможно в сграда с под 100 обитатели.

 

3.Може ли резервното захранване да се осигури от UPS или дизелов генератор?

 - според изискванията на EN54-4 е необходимо използването на интегрирано токозахранващо устройство, което трябва да има най-малко два източника на енергия – основен и резервен;
- основият източник е свързан с обществената електроснабдителна мрежа или еквивалентна;
- най-малко един от резервните източници трбва да е батерия за многократно зареждане;
- при отпадане на основния източник, токозахранващото устройтво трябва да превключи автоматично на резервия източник – батерия.

 

4.Защо е необходима употреба  на пожарникарски  микрофон?

Според изискванията на EN54-16 е необходимо използването на устройство, монтирано в помещение с ниво на достъп 1 (техническата кабина), което позволява мониторинг на:
- състоянието на системата – особено EMERGENCY;
- обща неизправност;
- системна грешка;
- прекъснат предпазител;
- прекъсване на връзка със системата за пожароизвестяване;
- грешка, в която и да е зона за оповестяване. Да се предвиди отделен индикатор за всяка отделна зона;
-прекъсване по пътя на сигнала между компоненти на системата при децентрализиран монтаж.

Всичко това задължава използването на  EMERGENCY / пожарникарски микрофонен пулт с необходимия брой разширители, за осигуряване на необходимия брой индикатори/клавиши.

 

5.Какво значение за проектирането и изграждането на инсталацията  ъгъла на излъчване на високоговорителите при различни данни за Hz-500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 4 kHz?

-При електроакустична калкулация, е препоръчително използването на информацията, специфицирана за  4 kHz, за оптимално добра разбираемост на съобщенията (по-точно на някои съгласни в думите)

6. Доколко чуствителността на високоговорителя е определяща за  инсталацията на високоговорители за  гласово оповестяване?

 -важен при проектиране и инсталация е изборът на привилния тип висоговорител с оптимална чувствителност, насоченост и мощност , за постигане на необходимото звуково налягане и разбираемост в слушателските места.

По-високата чувствителност на един високоговорител допринася за употребата му на по-ниска мощност, което би изизсквало по-маломощни (или по-малък брой) усилватели.