Вие сте тук

Пожароизвестяване по EN 54

пожароизвестяванеНормативните  промени за проектиране и изграждане на системите за пожароизвестяване и гласово оповестяване са факт. Те поставят точни изисквания към участниците в строителния процес – инвеститори, проектанти, изпълнители и се съблюдават от контролните органи  от страна на службите към Дирекция - Пожарна безопасност. Това означава, че вече не са едници случаите, в които Акт 16 се забавя поради  пропуски в оборудването със сертифицирани решения за пожароизвестяване и системи за гласово оповестяване.

            Тези нормативни изисквания могат да бъдат проследени в специалните наредби:

1. НАРЕДБА Iз - 1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съответните приложения,

2. НАРЕДБА Iз – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и съответните приложения, както и стандарта

3. БДС EN 54 – определящ изискванията за проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи и системи за гласово оповестяване.

Пожароизвестителните системи и системите за гласово оповестяване /СГО/ като неотменна част от тях са част от задължителното оборудване за всеки обществен обект  в процес на строителство или в експлоатация. Всъщност и двата нормативни документа не навлизат в подробностите и изискванията към проектиране , изграждане и контрол на системите за пожароизвестяване и гласово оповестяване, защото точно БДС EN 54 e е стандарта, който ясно и  подробно дава нужните разяснения относно изискванията към задължителна част на проектите, работени от проектантите по слаботокови инсталации за обществените обекти.

Въпреки това, и двете наредби определят в текстовете си императивността на изискването за наличие на система за пожароизвестяване и интегрирана с нея система за гласова евакуация  в строящи се обекти, както и проектиране, изграждане  на такива за обекти в експлоатация, които са в реконструкция, промяна или основен ремонт със строително разрешение.

            Основното правило залегнало  в стандарта БДС EN-54 e проектиране на системите и  оборудване на обектите с цялостно  сертифицирани  системи и решения.

Така, от Април 2011 г е наложително системите за гласово оповестяване, като част от пожароизвестителните системи да отговарят на изискванията на частите БДС EN 54-4   - за токозахранващите устройства, БДС EN 54-16 за  цeнтралните устройства за управление и отчитане на гласов сигнал и БДС EN 54-24  Елементи на гласовата система.Високоговорители.

Принципите на БДС EN 54 определят създаване на функциониращи безотказно системи, в които рискът от грешка е сведен до минимум. Системата например, изключва контролно помещение, от което се подава сигнал за инцидент - ако то пострада първо се обезмисля цялото налично оборудване. Затова е изведена необходимостта от независимо функциониране на всички зони. Това се осигурява от децентрализиран трафик на цифровия сигнал. Оповестителната система по стандарта ЕН 54-16 е цифрова мрежа, в която сигналът достига до практически много адресати по всеки от достъпните канали. И ако пожара или бедствието извади от строя един от тях, това няма да попречи на  останалата част от система за гласова евакуаци        да продължи работа. Човешкият фактор е важен и е предвиден при функциониране на системата, но ако след възникване на извънредна ситуация, до няколко минути няма  други гласови команди, то системата автоматично превключва в  сценарий за евакуация.

В нормален режим на работа, системата се използва  за фоново озвучаване, излъчване на общи и рекламни съобшения.

Принципите на изграждане на СГО като част от пожароизвестяване на обществените обекти ги правят неизменна и задължителна част от функционалното оборудване на сградите. Фирмите оптимизират продуктите си, за да осигурят решения, които отговарят на нормативните и контролни изисквания, и да гарантират надеждно и безопасно обитаване на публичните обекти.