Вие сте тук

EN-60849 и EN-54 за Системи за гласово уведомяване по Наредба Iz-1971

Обнародвани промени в Наредба Iz-1971 относно изисквания към Системите за гласово Уведомяване

Дългоочакваните промени относно системите за гласово уведомяване в Наредба Iz 1971 относно противопожарните норми и изисквания за обекти в строеж и реконструкция са факт. Част от оспорваните и проблемни текстове са променени и оптимизирани. Има нови текстовете, които са предмет на работата на ОВК проектантите. Основните промени обаче са в текстовете засягащи проектантската работа на ЕАСТ и проектанти Пожарна безопасност – промени в изискванията към електрически уредби и инсталации, аварийно осветление, евакуация.
 

Една от сериозните стъпки напред в Наредбата е въведеното изискване към проектантите да проектират системите за Гласово уведомяване / оповестяване - стар текст/ според изискванията на хармонизирания стандарт EN 60849 : ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (IEC 60849:1998)

Той се отнася за системите за усилване и разпределение на звук и гласови съобщения, използвани за бързо и ефективно мобилизиране на обитатели на закрити и открити площи при възникване на аварийни ситуации. Целта му е стандартизирането на функционалните изисквания към звуковите системи, чието основно предназначение е разпространяването информация, целяща опазването на човешки живот при аварийни ситуации.
В него са зададени и характеристиките и методите за измерване, необходими за разработването на Системи за гласово уведомяване.

 

За проектантите това означава познаване на стандарт, в който са залегнали основни електроакустични принципи и методи за изчисляване на звуково налягане, звукоразбираемост.

EN 60849 определя изисквнията за функционалност и работа на СГУ(системи за гласово уведомяване) - автоматизирани и ръчно управляеми системи за получаване на сигнал от пожарните датчици и пожароизвестителната система. Те задействат централи с предварително записани съобщения, съобразени със спецификата и обитателите на всеки обект, или излъчени от пожарникар съобщения за спокойно евакуиране при условията на минимален риск за човешкия живот. Възможността пожарникар да участва в евакуационните акции, определя изискването на EN 60849 микрофонът за излъчване на извънредни съобщения трябва да бъде с най-висок приоритет в системата за гласово уведомяване!

Основните технически изисквания към Система за гласово уведомяване според EN 60849 са: 

Система за гласово уведомяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбираемост на говора – по-голяма или равна на 0,7 по общата скала на разбираемост (CIS - common intelligibility scale).

Автоматично сигнализиране на състоянието за системна наличност, наличност на електрозахранване, и всички състояния на неизправност в системата – късо съединение или прекъсване на основно или резервно захранване, зарядни устройства, предпазител, микрофон или проблем с др. устройство, което би възпрепятствало излъчването на съобщението.

Под постоянен мониторинг трябва да бъде и пътя на сигнала, евентуална липса на усилвател или резервен усилвател, с отделна сигнализация за всеки от тях, неизправност във високоговорителната линия или при взаимовръзките за пренос на данни.
Системите за гласово уведомяване трябва да са свързани с с алармиращите системи –пожароизвестителната. Връзката между пожароизвестяването, алармената система и СГО е от решаващо значение за поддържането на интегрираното им действие.
Ниво на звуковото налягане възпроизвеждано от СГО. В целия обхват на покритие звуковите сигнали трябва да отговарят на следните изисквания:
- абсолютен минимум на звуковото ниво: 65dBA;
- абсолютен минимум на звуковото ниво, в зони за почивка: 75dBA;
- ниво на алармения звук, над околния шум: 6dBA до 20dBA (или 9 dB до 23 dB в съответните алармени честотни ленти),
- максимално звуково налягане: 120dBA.

Поставените от EN 60849 изисквания и проектни принципи се реализират от системни решения от продукти и компоненти тествани да работят при тях. За това те получават продуктовите сертификати EN 54-4, EN 54-16, EN 54-24
БДС EN 54-4: Токозахранващи устройства,
БДС EN 54-16: Съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал при тревога,
БДС EN54-24: Елементи на гласова система за сигнализиране на тревога. Високоговорители

Резервно електрозахранване - В случай на отпадане на основното електрозахранване в сградата трябва да се предвиди източник на резервно електрозахранване. То трябва да позволява работа на системата в извънредна ситуация за период от време, равен на два пъти времето за евакуация на сградата, определено от съответните власти. Ако за резервно електрозахранване се използват батерии, те трябва да бъдат акумулаторни, окомплектовани с автоматичен зареждащ блок.

От своя страна поддръжката системата изисква инструкциите да съдържат и критериите и стандартите, на които отговаря системата и да са посочени : Метода на поддръжка; Последователностите, свързани с поддръжката, означения на изделията, тестови сертификати.

Повече за стандарта EN 60849 засягащ системите за гласово уведомяване, можете да прочетете тук.