Вие сте тук

Стандарт БДС EN 54

БДС EN 54 - Задължителен стандарт за системи за пожароизвестяване и гласово оповестяване.
Нормативни рамки към Системите за Пожароизвестяване и Гласово Оповестяване (СГО)
I. НАРЕДБА Iз -1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. - съгласно член 56, в сгради, предвидени за повече от 100 обитатели, е задължително монтирането на СГО.
II. БДС EN 54 - Особено важно е да се има предвид, че сертифицирана по стандарта система означава, тя да е проектирана по стандарт EN 60849 и инсталирана от сертифицирани по EN 54 продукти . Недопустимо е отговарящ на сертификата отделен модул да бъде заменен с различен.
БДС EN 54 e стандарт определящ изискванията към пожароизвестителните системи – в частност СГО, свързани с пожароизвестяването и описва необходимото сертифицирано оборудване при откриване на пожари и излъчване на  гласовото оповестяване за евакуация. Той обхваща концепцията на системата и навлиза в технически подробности до ъгъла на монтаж на високоговорителя. Системата, описана в него не предвижда наличието на контролно помещение, от което се подава сигнал за инцидент, защото ако това помещение пострада първо, се обезмисля цялото налично оборудване. Затова е изведена необходимостта от независимо функциониране на всички зони. Това се осигурява от децентрализиран трафик на цифровия сигнал. Оповестителната система по стандарта ЕН 54-16 е цифрова , и в нея сигналът достига до адресата по всеки от достъпните канали, а те могат да са много. И ако пожара или бедствието извади от строя един от тях, това няма да елиминира останалата част от оповестителната система. От друга страна, човешкият фактор е важен и е предвиден при функциониране на системата. Ако след възникване на извънредна ситуация, до няколко минути няма постъпили други команди, то системата автоматично реализира сценарий за евакуация.

1. БДС EN 54-4: Токозахранващи устройства
- според изискванията на EN 54-4 е необходимо използването на интегрирано токозахранващо устройство, което трябва да има най-малко два източника на енергия – основен и резервен; - основият източник е свързан с обществената електроснабдителна мрежа или еквивалентна; - най-малко един от резервните източници трябва да е батерия за многократно зареждане; - при отпадане на основния източник, токозахранващото устройтво трябва да превключи автоматично на резервия източник – батерия. Това изключва ползването на UPS или дизел генератор за резервен източник на енергия. Броят и капацитета на батериите зависи от мощността на системата и трябва да гарантират работа на цялата система за необходимото време за евакуация на цялото помещение (минимум 30 минути) в едно със съгласуваното време за поддържа системата в режим на готовност (не по-малко от 24 часа). Виж още!

2. БДС EN 54-16: Съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал при тревога
Според изискванията на EN 54-16 е необходимо използването на устройство, монтирано в помещение с ниво на достъп 1 (техническата кабина), което позволява мониторинг на: - състоянието на системата – особено EMERGENCY; - обща неизправност; - системна грешка; - прекъснат предпазител; - прекъсване на връзка със системата за пожароизвестяване; - грешка, в която и да е зона за оповестяване. Да се предвиди отделен индикатор за всяка отделна зона; Виж още!

3. БДС EN 54-24: Елементи на гласова система за сигнализиране на тревога. Високоговорители
Според EN 54-24 различаваме два типа висоговорители: - тип А – indoor applications (IP21C) – за вътрешни приложения; - тип В – outdoor applications (IP33C) – за външни проложения. За всеки продукт, сертифициран по EN 54-24, производителя трябва да дефинира: - честотна характеристика; - чувствителност; - ъгъл на излъчване по хоризонтал и вертикал на 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 4 kHz. При електроакустична калкулация, е препоръчително използването на информацията, специфицирана за 4 kHz, за оптимално добра разбираемост на съобщенията. Виж още!

III. Стандарт – БДС EN 60849 - ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (IEC 60849:1998)
- отнася се за системите за усилване и разпределение на звук, използвани за бързо и ефективно мобилизиране на обитатели на закрити и открити площи при възникване на аварийни ситуации; - отнася се за системи използващи звукови сигнали и за системи използващи гласови съобщения при аварийни ситуации;

1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА
1.1. Оновни характеристики СГО трябва да позволяват излъчването на разбираема информация за мерките, които трябва да се предприемат за опазване на човешки живот в предварително определени зони. Изисквания, които трябва да изпълнявата са: а) При възникване на извънредно състояние, системата трябва незабавно да изключва всички функции, които не са свързани с нейните извънредни; б) Освен в случаите на повреда, причинена от извъредната ситуация, системата трябва да функционира непрекъснато; в) Системата трябва да е способна да излъчва съобщения не по-късно от 10 секунди след включването на основното или резервното електрозахранване Виж още!

2. Технически изисквания към системите
2.1 Разбираемост на говора Разбираемостта на говора, във всички зони на покритие трябва да бъде по-голяма или равна на 0.7 по общата скала на разбираемост (CIS - common intelligibility scale). При измервания, базирани на калкулация на STI (Speech Transmission Index) CIS > 0.7 предполага STI > 0.5. Резултатите са значими само ако са спазени всички изисквания, посочени в IEC60268-16. Спецификацията на системата може да не включва в зоната на покритие, определени зони, които са необитаеми или рядко обитаеми. 2.2 Автоматично сигнализиране на състоянието Оповестителната система трябва да има ясна автоматична сигнализация за: а) системна наличност; б) наличност на електрозахранване; в) всички състояния на неизправност в системата; г) да се осигури подходяща сигнализация (в реално време) за вида на предаваните съобщения и зоните към които се подават. 2.3 Автоматичен мониторинг за неизправност На определени места, например централната апаратура на оповестителната система, трябва да се осигури автоматичното сигнализиране на: а) късо съединение или прекъсване, или повреда на основното електрозахранване; б) късо съединение или прекъсване, или повреда на резервното електрозахранване; в) късо съединение или прекъсване, или повреда на всяко от зарядните устройства, свързани с основното или резервно електрозахранване; г) прекъсване на предпазител, прекъсвач, изолатор или друго защитно устройство, което може да възпрепятства излъчването на извънредно съобщение; д) неизправност на микрофон, включително намотката на капсула му, пред-усилвател или връзката към част от системата; е) неизправност по пътя на сигнала, през усилвателната верига, с отделна сигнализация за всеки от усилвателите; ж) липса на усилвател или друг критичен модул; з) неизправност на които и да е резервен усилвател; и) неизправност на генератор за извънредни сигнали, включително на банка-съобщения; к) неизправност във високоговорителната линия (прекъсване или късо съединение); л) прекъсване на връзката с визуални алармени устройства; м) неизправност на процесора (CPU) да изпълнява софтуерната си програма; н) откриване на неизправност при проверка на паметта; Виж още!